ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขเกี่ยวการให้บริการ

1. บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นโกดังรับสินค้าที่จีน ลูกค้าต้องให้ผู้ขายส่งมาถึงโกดังจีนของเราด้วยตนเอง และบริษัทฯ ไม่มีบริการไปรับสินค้าให้ ผู้ขายต้องส่งสินค้ามายังโกดังจีนของเรา (ยกเว้นกรณีเหมาตู้/สินค้าเต็มตัวจากโรงงานเดียว)
2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเปิดใช้บริการเพื่อรับรหัสลูกค้าและที่อยู่โกดังจีนก่อน เนื่องจากเรางดแจ้งที่อยู่โกดังจีนไว้อย่างเปิดเผย เพื่อแก้ปัญหาการส่งของเข้าโกดังโดยบุคคลอื่น
3. รหัสลูกค้า เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า ลูกค้าโปรดแจ้งรหัสลูกค้าที่ถูกต้องแก่ผู้ขายให้ระบุรหัสไว้ในตำแหน่งที่ชัดเจนบนหีบห่อสินค้าทุกชิ้น หากไม่พบรหัสลูกค้าเราจะไม่ทราบเจ้าของและพนักงานโกดังจีนจะปฏิเสธการรับสินค้านั้น
4. บริษัทฯ จำเป็นต้องให้พนักงานโกดังจีนตรวจสอบประเภทสินค้าเบื้องต้น โดยการเปิดหีบห่อสินค้าก่อนนำส่งขึ้นตู้ เพื่อสำแดงประเภทสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ขาออก-ขาเข้า ลูกค้าที่ไม่สะดวกให้เปิดหีบห่อโปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการ
5. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย และไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดใช้กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้า ส่งไม่ครบ ส่งของผิด ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ บรรจุหีบห่อที่ไม่แข็งแรง สินค้าสูญหายก่อนถึงโกดังจีนหรือบริษัทขนส่งในจีนส่งสินค้าผิดที่
6. บริษัทฯ มีนโนบายไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าที่ห้ามการนำเข้าทุกชนิด ดังนั้นหากลูกค้านำเข้าโดยมิแจ้งหรือจงใจแจ้งประเภทสินค้าเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ใดๆ หากเกิดปัญหากับสินค้านั้นทุกกรณี

เงื่อนไขเกี่ยวการขนส่ง

1. ลูกค้าต้องให้ร้านค้าหรือโรงงานระบุรหัสลูกค้าตามด้วยตัวอักษร (K) กรณีให้ส่งทางรถ หรือ (M) กรณีให้นำเข้าทางเรือ หากไม่ได้ระบุรูปแบบการส่งหรือไม่ชัดเจน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งโดยทางรถทั้งหมด
2. กำหนดการปิดตู้สินค้าส่งออกจากจีน (กวางโจว) ดังนี้
- ตู้รถ (EK-ด่วน) : ปิดตู้ออกจากจีนทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดสำคัญของจีนหรือวันที่ด่านจีนปิด)
- ตู้เรือ (M-ธรรมดา) : ปิดตู้ออกจากจีนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า)
3. สินค้าชิ้นเล็ก (มีน้ำหนักต่ำกว่า 10 กิโลกรัมต่อชิ้น) งดส่งทางเรือเพราะอาจต้องใช้เวลารอรวบรวมนานและเสี่ยงต่อการสูญหาย
4. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนนำเข้าสินค้า เราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบขนส่ง (รถ, เรือ) รวมทั้งในขั้นตอนการนำเข้าระหว่างประเทศยังมีผลจากปัจจัยอื่น เช่น นโยบายรัฐบาลทั้งสองฝ่าย สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของบริษัทเดินเรือ/เดินรถ ปัญหาการเมือง เป็นต้น ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่มีการรับประกันในเรื่องระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้แน่นอน 100% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในส่วนหน้าที่และการดำเนินการในทุกขั้นตอนของพนักงานจีน-ไทยที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มความสามารถ
5. เงื่อนไขเรื่องระยะเวลาในการส่งภายในประเทศไทยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการจัดส่ง/บริษัทขนส่งหรือตามรูปแบบการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

เงื่อนไขกรณีสินค้า สูญหาย หรือ เสียหาย

1. บริษัทฯ รับประกันหากสินค้าสูญหาย/ไม่ได้รับสินค้า ระหว่างการขนส่งจากจีน-ไทย เฉพาะกรณีมีหลักฐานว่าพนักงานโกดังจีนของเราเป็นผู้รับสินค้านั้นไว้จริง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
- กรณีไม่ได้ทำประกัน : บริษัทฯ รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 2-3 เท่าของค่านำเข้าสินค้า
(2 เท่าของค่านำเข้ากรณีลูกค้ายังไม่ได้ชำระค่านำเข้า, 3 เท่าของค่านำเข้า กรณีลูกค้าชำระค่านำเข้าแล้ว)
- กรณีทำประกัน : บริษัทฯ รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าทุนประกันเต็ม 100%
วิธีการทำประกันสินค้าสูญหาย
- ลูกค้าต้องแจ้งขอทำประกันก่อนสินค้าจะส่งถึงโกดังจีนของเรา
- ลูกค้าแจ้งรหัสลูกค้า พร้อมระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการทำประกัน (Tracking No. / สินค้าคืออะไร / จำนวน) , ระบุทุนประกันที่ต้องการทางอีเมล์ (อัตราค่าประกันสินค้าประมาณ 10-30% ของทุนประกัน) ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและสถานการณ์การนำเข้าขณะนั้น
2. บริษัทฯ ไม่มีรับประกันสินค้าเสียหายทุกกรณี ระหว่างการขนส่งจากจีน-ไทย เนื่องจากการขนส่งลักษณะนี้จำเป็นต้องรวมสินค้าหลายชนิดไว้ในตู้สินค้าเดียวกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ้อนทับ/การกระแทกรวมถึงอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้ง บริษัทจึงขอ “งดรับ” สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหัก/เสียรูปทรง/ง่ายต่อการเสียหายทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก และของดรับ "ของเหลวทุกชนิด" กรณีลูกค้ายังคงนำเข้าจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบเงื่อนไขข้อนี้แล้ว
คำแนะนำ : ลูกค้าควรแจ้งให้ผู้ขายใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการขนส่งระหว่างประเทศ สำหรับสินค้าที่เสี่ยงเสียหายแนะนำให้ร้านค้าส่งโดยการขึ้นพาเลตและตีลังทึบ หรือตีลังไม้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อสินค้า
3. การรับประกันสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งภายในประเทศไทยทุกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการจัดส่ง/บริษัทขนส่งตามรูปแบบการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

เงื่อนไขเกี่ยวกับรับสินค้าที่ไทย

1. กรณีลูกค้าสั่งสินค้าชิ้นเล็กจากหลายร้านหรือหลายห่อ สามารถรอการรวบรวมก่อนจัดส่งที่ไทยได้ภายใน 7 วัน หากครบ 7 วัน ลูกค้ายังไม่แจ้งรับของ เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดเพื่อให้ท่านชำระเงินเพื่อส่งสินค้าออกทันที
2. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหรือไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายใน 45 วัน นับจากวันที่สินค้าถึงโกดังไทย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในนการนำสินค้าออกจำหน่าย จ่าย แจก หรือขายทอดตลาด โดยมิต้องชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขเกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่าย

1. วิธีคิดราคาค่านำเข้าสำหรับสินค้าต่ำกว่า 5 คิว จะคิดจาก 2 ตัวแปร คือ น้ำหนัก หรือ ขนาด ของสินค้า โดยจะใช้ตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่าเป็นหลัก สำหรับสินค้า 5 คิวขึ้นไปคิดตามขนาดเท่านั้น
2. ค่านำเข้าขั้นต่ำต่อครั้งเมื่อแจ้งรับสินค้าที่ไทย คือ 300 บาท กรณีค่านำเข้ารวมต่ำกว่า 300 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่านำเข้าขั้นต่ำ 300 บาท
3. การแพ็ครวมห่อสินค้าชิ้นเล็กก่อนส่งออกจากโกดังไทย กรณีแพ็คโดยใส่กระสอบจะไม่มีค่ากระสอบ กรณีแพ็ครวมใส่กล่อง/ลัง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่ากล่อง/ลังตามจริง
4. กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่โกดังจีน เช่น ค่าตีลังไม้, ค่าส่งภายในประเทศจีนเก็บปลายทาง บริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริงภายหลังเมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว โดยลูกค้าต้องชำระพร้อมกับค่านำเข้า
5. ค่าส่งในประเทศไทยทุกรูปแบบ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบตามอัตราค่าขนส่งตามจริงในรูปแบบที่ลูกค้าเลือกใช้
6. โกดังไทยจะปล่อยสินค้าออกเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า หลังจากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายครบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


NKTHAI